Positive SSL

با گواهی های SSL امنیت سایت خود را تضمین کنید

DV - SSL
 • 1 تعداد دامنه
 • بله پشتیبانی از دامنه های ir
 • خیر پشتیبانی از ساب دامین نامحدود
 • COMODO صادر کننده
 • خیر نیاز به ارسال مدارک برای صدور
 • خیر آدرس بار سبز
DV - Wildcard SSL
 • 1 تعداد دامنه
 • بله پشتیبانی از دامنه های ir
 • خیر پشتیبانی از ساب دامین نامحدود
 • خیر نیاز به ارسال مدارک برای صدور
 • خیر آدرس بار سبز
OV- SSL
 • 1 تعداد دامنه
 • بله پشتیبانی از دامنه های ir
 • خیر پشتیبانی از ساب دامین نامحدود
 • بله نیاز به ارسال و تایید مدارک برای صدور
 • خیر آدرس بار سبز
 • ده روز کاری مدت زمان صدور
OV - Wildcard SSL
 • 1 تعداد دامنه
 • بله پشتیبانی از دامنه های ir
 • خیر پشتیبانی از ساب دامین نامحدود
 • بله نیاز به ارسال و تایید مدارک برای صدور
 • خیر آدرس بار سبز
 • ده روز کاری مدت زمان صدور