ثبت دامنه

جهت ثبت دامنه های آی آر خود اکیدا توصیه می کنیم از منوی دامنه ها گزینه ثبت تک مرحله ای استفاده نمایید

لطفا کدی که در زیر مشاهده می کنید وارد نمایید

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.ir
15,000
1 سال
15,000
1 سال
15,000
1 سال
.ac.ir
15,000
1 سال
15,000
1 سال
15,000
1 سال
.co.ir
15,000
1 سال
15,000
1 سال
15,000
1 سال
.org.ir
15,000
1 سال
15,000
1 سال
15,000
1 سال
.net.ir
15,000
1 سال
15,000
1 سال
15,000
1 سال
.id.ir
15,000
1 سال
15,000
1 سال
15,000
1 سال
.sch.ir
15,000
1 سال
15,000
1 سال
15,000
1 سال
.gov.ir
15,000
1 سال
15,000
1 سال
15,000
1 سال
.com
255,000
1 سال
255,000
1 سال
255,000
1 سال
.net
290,000
1 سال
290,000
1 سال
320,000
1 سال
.org
326,200
1 سال
326,200
1 سال
326,200
1 سال
.biz
450,300
1 سال
450,300
1 سال
450,300
1 سال
.info
155,000
1 سال
453,000
1 سال
453,000
1 سال
.asia
357,200
1 سال
357,200
1 سال
357,200
1 سال
.co
550,000
1 سال
695,000
1 سال
695,000
1 سال
.name
238,200
1 سال
238,200
1 سال
238,200
1 سال
.us
232,200
1 سال
232,200
1 سال
232,200
1 سال
.academy
772,600
1 سال
772,600
1 سال
772,600
1 سال
.agency
502,900
1 سال
502,900
1 سال
502,900
1 سال
.actor
952,200
1 سال
952,200
1 سال
952,200
1 سال
.apartments
1,275,400
1 سال
1,275,400
1 سال
1,275,400
1 سال
.auction
772,600
1 سال
772,600
1 سال
772,600
1 سال
.audio
3,717,400
1 سال
3,717,400
1 سال
3,717,400
1 سال
.band
574,900
1 سال
574,900
1 سال
574,900
1 سال
.link
260,300
1 سال
260,300
1 سال
260,300
1 سال
.lol
714,500
1 سال
714,500
1 سال
714,500
1 سال
.love
714,500
1 سال
714,500
1 سال
714,500
1 سال
.mba
772,600
1 سال
772,600
1 سال
772,600
1 سال
.market
754,500
1 سال
754,500
1 سال
754,500
1 سال
.money
772,600
1 سال
772,600
1 سال
772,600
1 سال
.bar
1,786,000
1 سال
1,786,000
1 سال
1,786,000
1 سال
.bike
772,600
1 سال
772,600
1 سال
772,600
1 سال
.bingo
1,275,400
1 سال
1,275,400
1 سال
1,275,400
1 سال
.boutique
772,600
1 سال
772,600
1 سال
772,600
1 سال
.black
1,453,800
1 سال
1,453,800
1 سال
1,453,800
1 سال
.blue
478,000
1 سال
478,000
1 سال
478,000
1 سال
.business
200,100
1 سال
200,100
1 سال
200,100
1 سال
.cafe
772,600
1 سال
772,600
1 سال
772,600
1 سال
.camera
1,275,400
1 سال
1,275,400
1 سال
1,275,400
1 سال
.camp
1,293,500
1 سال
1,293,500
1 سال
1,293,500
1 سال
.capital
1,275,400
1 سال
1,275,400
1 سال
1,275,400
1 سال
.center
502,900
1 سال
502,900
1 سال
502,900
1 سال
.catering
772,600
1 سال
772,600
1 سال
772,600
1 سال
.click
260,300
1 سال
260,300
1 سال
260,300
1 سال
.clinic
1,275,400
1 سال
1,275,400
1 سال
1,275,400
1 سال
.codes
1,275,400
1 سال
1,275,400
1 سال
1,275,400
1 سال
.company
200,100
1 سال
200,100
1 سال
200,100
1 سال
.computer
772,600
1 سال
772,600
1 سال
772,600
1 سال
.chat
772,600
1 سال
772,600
1 سال
772,600
1 سال
.design
1,178,900
1 سال
1,178,900
1 سال
1,178,900
1 سال
.diet
3,717,400
1 سال
3,717,400
1 سال
3,717,400
1 سال
.domains
772,600
1 سال
772,600
1 سال
772,600
1 سال
.email
502,900
1 سال
502,900
1 سال
502,900
1 سال
.energy
2,357,400
1 سال
2,357,400
1 سال
2,357,400
1 سال
.engineer
772,600
1 سال
772,600
1 سال
772,600
1 سال
.expert
1,275,400
1 سال
1,275,400
1 سال
1,275,400
1 سال
.education
502,900
1 سال
502,900
1 سال
502,900
1 سال
.fashion
714,500
1 سال
714,500
1 سال
714,500
1 سال
.finance
1,275,400
1 سال
1,275,400
1 سال
1,275,400
1 سال
.fit
714,500
1 سال
714,500
1 سال
714,500
1 سال
.fitness
772,600
1 سال
772,600
1 سال
772,600
1 سال
.football
502,900
1 سال
502,900
1 سال
502,900
1 سال
.gallery
502,900
1 سال
502,900
1 سال
502,900
1 سال
.gift
476,300
1 سال
476,300
1 سال
476,300
1 سال
.gold
2,357,400
1 سال
2,357,400
1 سال
2,357,400
1 سال
.graphics
502,900
1 سال
502,900
1 سال
502,900
1 سال
.green
1,786,000
1 سال
1,786,000
1 سال
1,786,000
1 سال
.help
743,500
1 سال
743,500
1 سال
743,500
1 سال
.holiday
1,275,400
1 سال
1,275,400
1 سال
1,275,400
1 سال
.host
2,321,800
1 سال
2,321,800
1 سال
2,321,800
1 سال
.international
502,900
1 سال
502,900
1 سال
502,900
1 سال
.kitchen
1,275,400
1 سال
1,275,400
1 سال
1,275,400
1 سال
.land
772,600
1 سال
772,600
1 سال
772,600
1 سال
.legal
1,275,400
1 سال
1,275,400
1 سال
1,275,400
1 سال
.life
754,500
1 سال
754,500
1 سال
754,500
1 سال
.network
502,900
1 سال
502,900
1 سال
502,900
1 سال
.news
574,900
1 سال
574,900
1 سال
574,900
1 سال
.online
375,000
1 سال
893,000
1 سال
893,000
1 سال
.photo
714,500
1 سال
714,500
1 سال
714,500
1 سال
.pizza
1,293,500
1 سال
1,293,500
1 سال
1,293,500
1 سال
.plus
772,600
1 سال
772,600
1 سال
772,600
1 سال
.press
1,750,300
1 سال
1,750,300
1 سال
1,750,300
1 سال
.red
478,000
1 سال
478,000
1 سال
478,000
1 سال
.rehab
772,600
1 سال
772,600
1 سال
772,600
1 سال
.report
502,900
1 سال
502,900
1 سال
502,900
1 سال
.rest
893,000
1 سال
893,000
1 سال
893,000
1 سال
.rip
466,900
1 سال
466,900
1 سال
466,900
1 سال
.run
502,900
1 سال
502,900
1 سال
502,900
1 سال
.sale
772,600
1 سال
772,600
1 سال
772,600
1 سال
.social
772,600
1 سال
772,600
1 سال
772,600
1 سال
.shoes
1,275,400
1 سال
1,275,400
1 سال
1,275,400
1 سال
.site
415,000
1 سال
714,500
1 سال
714,500
1 سال
.school
772,600
1 سال
772,600
1 سال
772,600
1 سال
.space
560,700
1 سال
560,700
1 سال
560,700
1 سال
.style
772,600
1 سال
772,600
1 سال
772,600
1 سال
.support
502,900
1 سال
502,900
1 سال
502,900
1 سال
.taxi
1,275,400
1 سال
1,275,400
1 سال
1,275,400
1 سال
.tech
1,250,200
1 سال
1,250,200
1 سال
1,250,200
1 سال
.tennis
1,275,400
1 سال
1,275,400
1 سال
1,275,400
1 سال
.technology
502,900
1 سال
502,900
1 سال
502,900
1 سال
.tips
502,900
1 سال
502,900
1 سال
502,900
1 سال
.tools
772,600
1 سال
772,600
1 سال
772,600
1 سال
.toys
1,275,400
1 سال
1,275,400
1 سال
1,275,400
1 سال
.town
772,600
1 سال
772,600
1 سال
772,600
1 سال
.university
1,275,400
1 سال
1,275,400
1 سال
1,275,400
1 سال
.video
574,900
1 سال
574,900
1 سال
574,900
1 سال
.vision
772,600
1 سال
772,600
1 سال
772,600
1 سال
.watch
772,600
1 سال
772,600
1 سال
772,600
1 سال
.website
535,800
1 سال
535,800
1 سال
535,800
1 سال
.wedding
714,500
1 سال
714,500
1 سال
714,500
1 سال
.wiki
678,700
1 سال
678,700
1 سال
678,700
1 سال
.work
224,300
1 سال
224,300
1 سال
224,300
1 سال
.world
754,500
1 سال
754,500
1 سال
754,500
1 سال
.yoga
714,500
1 سال
714,500
1 سال
714,500
1 سال
.xyz
125,000
1 سال
286,600
1 سال
286,600
1 سال
.zone
772,600
1 سال
772,600
1 سال
772,600
1 سال
.io
1,607,400
1 سال
1,607,400
1 سال
1,607,400
1 سال
.build
1,786,000
1 سال
1,786,000
1 سال
1,786,000
1 سال
.careers
1,275,400
1 سال
1,275,400
1 سال
1,275,400
1 سال
.cash
772,600
1 سال
772,600
1 سال
772,600
1 سال
.cheap
754,500
1 سال
754,500
1 سال
754,500
1 سال
.city
588,400
1 سال
588,400
1 سال
588,400
1 سال
.cleaning
1,492,300
1 سال
1,492,300
1 سال
1,492,300
1 سال
.clothing
903,900
1 سال
903,900
1 سال
903,900
1 سال
.coffee
903,900
1 سال
903,900
1 سال
903,900
1 سال
.college
1,880,600
1 سال
1,880,600
1 سال
1,880,600
1 سال
.cooking
835,800
1 سال
835,800
1 سال
835,800
1 سال
.country
835,800
1 سال
835,800
1 سال
835,800
1 سال
.credit
2,758,100
1 سال
2,758,100
1 سال
2,758,100
1 سال
.date
835,000
1 سال
835,000
1 سال
835,000
1 سال
.delivery
1,492,300
1 سال
1,492,300
1 سال
1,492,300
1 سال
.dental
1,492,300
1 سال
1,492,300
1 سال
1,492,300
1 سال
.discount
903,900
1 سال
903,900
1 سال
903,900
1 سال
.download
835,000
1 سال
835,000
1 سال
835,000
1 سال
.fans
369,400
1 سال
369,400
1 سال
369,400
1 سال
.equipment
588,400
1 سال
588,400
1 سال
588,400
1 سال
.estate
903,900
1 سال
903,900
1 سال
903,900
1 سال
.events
903,900
1 سال
903,900
1 سال
903,900
1 سال
.exchange
903,900
1 سال
903,900
1 سال
903,900
1 سال
.farm
903,900
1 سال
903,900
1 سال
903,900
1 سال
.fish
903,900
1 سال
903,900
1 سال
903,900
1 سال
.fishing
835,800
1 سال
835,800
1 سال
835,800
1 سال
.flights
1,492,300
1 سال
1,492,300
1 سال
1,492,300
1 سال
.florist
903,900
1 سال
903,900
1 سال
903,900
1 سال
.flowers
4,349,300
1 سال
4,349,300
1 سال
4,349,300
1 سال
.forsale
903,900
1 سال
903,900
1 سال
903,900
1 سال
.fund
1,471,300
1 سال
1,471,300
1 سال
1,471,300
1 سال
.furniture
1,492,300
1 سال
1,492,300
1 سال
1,492,300
1 سال
.garden
835,800
1 سال
835,800
1 سال
835,800
1 سال
.global
2,089,600
1 سال
2,089,600
1 سال
2,089,600
1 سال
.guitars
4,349,300
1 سال
4,349,300
1 سال
4,349,300
1 سال
.holdings
1,471,300
1 سال
1,471,300
1 سال
1,471,300
1 سال
.institute
588,400
1 سال
588,400
1 سال
588,400
1 سال
.live
672,700
1 سال
672,700
1 سال
672,700
1 سال
.pics
869,900
1 سال
869,900
1 سال
869,900
1 سال
.media
903,900
1 سال
903,900
1 سال
903,900
1 سال
.pictures
315,500
1 سال
315,500
1 سال
315,500
1 سال
.rent
1,880,600
1 سال
1,880,600
1 سال
1,880,600
1 سال
.restaurant
1,492,300
1 سال
1,492,300
1 سال
1,492,300
1 سال
.services
882,800
1 سال
882,800
1 سال
882,800
1 سال
.software
903,900
1 سال
903,900
1 سال
903,900
1 سال
.systems
588,400
1 سال
588,400
1 سال
588,400
1 سال
.tel
376,200
1 سال
376,200
1 سال
376,200
1 سال
.theater
1,492,300
1 سال
1,492,300
1 سال
1,492,300
1 سال
.trade
835,000
1 سال
835,000
1 سال
835,000
1 سال
.tv
1,044,800
1 سال
1,044,800
1 سال
1,044,800
1 سال
.webcam
835,000
1 سال
835,000
1 سال
835,000
1 سال
.villas
1,492,300
1 سال
1,492,300
1 سال
1,492,300
1 سال
.training
903,900
1 سال
903,900
1 سال
903,900
1 سال
.tours
1,492,300
1 سال
1,492,300
1 سال
1,492,300
1 سال
.tickets
14,627,200
1 سال
14,627,200
1 سال
14,627,200
1 سال
.surgery
1,492,300
1 سال
1,492,300
1 سال
1,492,300
1 سال
.surf
835,800
1 سال
835,800
1 سال
835,800
1 سال
.solar
1,492,300
1 سال
1,492,300
1 سال
1,492,300
1 سال
.ski
1,467,100
1 سال
1,467,100
1 سال
1,467,100
1 سال
.singles
1,161,900
1 سال
1,161,900
1 سال
1,161,900
1 سال
.rocks
474,300
1 سال
474,300
1 سال
474,300
1 سال
.review
1,161,900
1 سال
1,161,900
1 سال
1,161,900
1 سال
.marketing
1,161,900
1 سال
1,161,900
1 سال
1,161,900
1 سال
.management
744,200
1 سال
744,200
1 سال
744,200
1 سال
.loan
1,161,900
1 سال
1,161,900
1 سال
1,161,900
1 سال
.limited
1,161,900
1 سال
1,161,900
1 سال
1,161,900
1 سال
.lighting
744,200
1 سال
744,200
1 سال
744,200
1 سال
.investments
3,876,300
1 سال
3,876,300
1 سال
3,876,300
1 سال
.insure
1,937,500
1 سال
1,937,500
1 سال
1,937,500
1 سال
.horse
417,100
1 سال
417,100
1 سال
417,100
1 سال
.glass
1,161,900
1 سال
1,161,900
1 سال
1,161,900
1 سال
.gives
1,161,900
1 سال
1,161,900
1 سال
1,161,900
1 سال
.financial
1,937,500
1 سال
1,937,500
1 سال
1,937,500
1 سال
.faith
1,161,900
1 سال
1,161,900
1 سال
1,161,900
1 سال
.fail
1,161,900
1 سال
1,161,900
1 سال
1,161,900
1 سال
.exposed
744,200
1 سال
744,200
1 سال
744,200
1 سال
.engineering
1,937,500
1 سال
1,937,500
1 سال
1,937,500
1 سال
.directory
744,200
1 سال
744,200
1 سال
744,200
1 سال
.diamonds
1,628,100
1 سال
1,628,100
1 سال
1,628,100
1 سال
.degree
1,501,500
1 سال
1,501,500
1 سال
1,501,500
1 سال
.deals
976,300
1 سال
976,300
1 سال
976,300
1 سال
.dating
1,628,100
1 سال
1,628,100
1 سال
1,628,100
1 سال
.de
182,100
1 سال
135,700
1 سال
135,700
1 سال
.creditcard
4,737,600
1 سال
4,737,600
1 سال
4,737,600
1 سال
.cool
976,300
1 سال
976,300
1 سال
976,300
1 سال
.consulting
976,300
1 سال
976,300
1 سال
976,300
1 سال
.construction
976,300
1 سال
976,300
1 سال
976,300
1 سال
.community
976,300
1 سال
976,300
1 سال
976,300
1 سال
.coach
1,628,100
1 سال
1,628,100
1 سال
1,628,100
1 سال
.christmas
976,300
1 سال
976,300
1 سال
976,300
1 سال
.cab
976,300
1 سال
976,300
1 سال
976,300
1 سال
.builders
976,300
1 سال
976,300
1 سال
976,300
1 سال
.bargains
842,700
1 سال
842,700
1 سال
842,700
1 سال
.associates
842,700
1 سال
842,700
1 سال
842,700
1 سال
.accountant
842,700
1 سال
842,700
1 سال
842,700
1 سال
.ventures
1,405,100
1 سال
1,405,100
1 سال
1,405,100
1 سال
.hockey
1,405,100
1 سال
1,405,100
1 سال
1,405,100
1 سال
.hu.com
1,079,500
1 سال
1,079,500
1 سال
1,079,500
1 سال
.me
255,000
1 سال
482,800
1 سال
482,800
1 سال
.eu.com
646,800
1 سال
646,800
1 سال
646,800
1 سال
.com.co
344,000
1 سال
344,000
1 سال
344,000
1 سال
.cloud
558,100
1 سال
280,500
1 سال
280,500
1 سال
.co.com
863,100
1 سال
863,100
1 سال
863,100
1 سال
.ac
2,053,000
1 سال
2,053,000
1 سال
2,053,000
1 سال
.co.at
394,400
1 سال
394,400
1 سال
394,400
1 سال
.co.uk
257,000
1 سال
257,000
1 سال
257,000
1 سال
.com.de
186,200
1 سال
186,200
1 سال
186,200
1 سال
.com.se
374,700
1 سال
374,700
1 سال
374,700
1 سال
.condos
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
.contractors
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.accountants
2,811,300
1 سال
2,811,300
1 سال
2,811,300
1 سال
.ae.org
646,800
1 سال
646,800
1 سال
646,800
1 سال
.africa.com
863,100
1 سال
863,100
1 سال
863,100
1 سال
.ag
3,244,900
1 سال
3,244,900
1 سال
3,244,900
1 سال
.ar.com
822,600
1 سال
822,600
1 سال
822,600
1 سال
.at
394,400
1 سال
394,400
1 سال
394,400
1 سال
.auto
87,184,000
1 سال
87,184,000
1 سال
87,184,000
1 سال
.bayern
1,023,700
1 سال
1,023,700
1 سال
1,023,700
1 سال
.be
207,900
1 سال
207,900
1 سال
207,900
1 سال
.beer
471,000
1 سال
471,000
1 سال
471,000
1 سال
.berlin
1,312,100
1 سال
1,312,100
1 سال
1,312,100
1 سال
.bet
469,100
1 سال
469,100
1 سال
469,100
1 سال
.bid
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.bio
1,814,100
1 سال
1,814,100
1 سال
1,814,100
1 سال
.blackfriday
1,177,300
1 سال
1,177,300
1 سال
1,177,300
1 سال
.br.com
1,529,600
1 سال
1,529,600
1 سال
1,529,600
1 سال
.bz
801,300
1 سال
801,300
1 سال
801,300
1 سال
.car
87,184,000
1 سال
87,184,000
1 سال
87,184,000
1 سال
.cards
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.care
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.cars
87,184,000
1 سال
87,184,000
1 سال
87,184,000
1 سال
.casa
233,400
1 سال
233,400
1 سال
233,400
1 سال
.cc
374,700
1 سال
374,700
1 سال
374,700
1 سال
.ch
339,000
1 سال
339,000
1 سال
339,000
1 سال
.church
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.claims
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
.club
459,600
1 سال
459,600
1 سال
459,600
1 سال
.cn
799,000
1 سال
766,000
1 سال
799,000
1 سال
.cn.com
657,600
1 سال
657,600
1 سال
657,600
1 سال
.coupons
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
.cricket
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.cruises
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
.cymru
563,300
1 سال
563,300
1 سال
563,300
1 سال
.dance
705,900
1 سال
705,900
1 سال
705,900
1 سال
.de.com
657,600
1 سال
657,600
1 سال
657,600
1 سال
.democrat
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.digital
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.direct
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.dog
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.enterprises
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.eu
170,100
1 سال
181,500
1 سال
170,100
1 سال
.express
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.family
705,900
1 سال
705,900
1 سال
705,900
1 سال
.feedback
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.foundation
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.futbol
374,700
1 سال
374,700
1 سال
374,700
1 سال
.fyi
588,100
1 سال
588,100
1 سال
588,100
1 سال
.game
13,882,500
1 سال
13,882,500
1 سال
13,882,500
1 سال
.gb.com
2,354,600
1 سال
2,354,600
1 سال
2,354,600
1 سال
.gb.net
351,200
1 سال
351,200
1 سال
351,200
1 سال
.gifts
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.golf
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
.gr.com
563,300
1 سال
563,300
1 سال
563,300
1 سال
.gratis
588,100
1 سال
588,100
1 سال
588,100
1 سال
.gripe
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.guide
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.guru
940,400
1 سال
940,400
1 سال
940,400
1 سال
.hamburg
1,312,100
1 سال
1,312,100
1 سال
1,312,100
1 سال
.haus
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.healthcare
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
.hiphop
611,700
1 سال
611,700
1 سال
611,700
1 سال
.hiv
7,754,400
1 سال
7,754,400
1 سال
7,754,400
1 سال
.hosting
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.house
940,400
1 سال
940,400
1 سال
940,400
1 سال
.hu.net
1,176,100
1 سال
1,176,100
1 سال
1,176,100
1 سال
.immo
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.immobilien
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.in.net
280,400
1 سال
280,400
1 سال
280,400
1 سال
.industries
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.ink
893,200
1 سال
893,200
1 سال
893,200
1 سال
.irish
1,176,100
1 سال
1,176,100
1 سال
1,176,100
1 سال
.jetzt
611,700
1 سال
611,700
1 سال
611,700
1 سال
.jp.net
327,600
1 سال
327,600
1 سال
327,600
1 سال
.jpn.com
1,411,900
1 سال
1,411,900
1 سال
1,411,900
1 سال
.juegos
423,000
1 سال
423,000
1 سال
423,000
1 سال
.kaufen
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.kim
469,100
1 سال
469,100
1 سال
469,100
1 سال
.kr.com
1,176,100
1 سال
1,176,100
1 سال
1,176,100
1 سال
.la
1,176,100
1 سال
1,176,100
1 سال
1,176,100
1 سال
.lc
848,500
1 سال
848,500
1 سال
848,500
1 سال
.lease
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
.li
339,000
1 سال
339,000
1 سال
339,000
1 سال
.limo
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
.loans
3,062,800
1 سال
3,062,800
1 سال
3,062,800
1 سال
.ltda
1,270,400
1 سال
1,270,400
1 سال
1,270,400
1 سال
.maison
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
.me.uk
257,000
1 سال
257,000
1 سال
257,000
1 سال
.memorial
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
.men
810,000
1 سال
810,000
1 سال
810,000
1 سال
.mex.com
469,100
1 سال
469,100
1 سال
469,100
1 سال
.mn
1,697,000
1 سال
1,697,000
1 سال
1,697,000
1 سال
.mobi
271,000
1 سال
271,000
1 سال
271,000
1 سال
.moda
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.mom
1,176,100
1 سال
1,176,100
1 سال
1,176,100
1 سال
.mortgage
1,411,900
1 سال
1,411,900
1 سال
1,411,900
1 سال
.net.co
374,700
1 سال
374,700
1 سال
374,700
1 سال
.net.uk
257,000
1 سال
257,000
1 سال
257,000
1 سال
.ninja
486,300
1 سال
486,300
1 سال
486,300
1 سال
.nl
210,100
1 سال
210,100
1 سال
210,100
1 سال
.no.com
1,176,100
1 سال
1,176,100
1 سال
1,176,100
1 سال
.nrw
1,312,100
1 سال
1,312,100
1 سال
1,312,100
1 سال
.nu
575,800
1 سال
575,800
1 سال
575,800
1 سال
.or.at
394,400
1 سال
394,400
1 سال
394,400
1 سال
.org.uk
257,000
1 سال
257,000
1 سال
257,000
1 سال
.partners
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
.parts
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.party
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.pet
469,100
1 سال
469,100
1 سال
469,100
1 سال
.photography
588,100
1 سال
588,100
1 سال
588,100
1 سال
.photos
588,100
1 سال
588,100
1 سال
588,100
1 سال
.pink
469,100
1 سال
469,100
1 سال
469,100
1 سال
.place
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.plc.uk
257,000
1 سال
257,000
1 سال
257,000
1 سال
.plumbing
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.pro
199,000
1 سال
399,000
1 سال
399,000
1 سال
.productions
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.properties
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.property
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.protection
87,184,000
1 سال
87,184,000
1 سال
87,184,000
1 سال
.pub
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.pw
282,800
1 سال
282,800
1 سال
282,800
1 سال
.qc.com
775,500
1 سال
775,500
1 سال
775,500
1 سال
.racing
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.recipes
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
.reise
3,062,800
1 سال
3,062,800
1 سال
3,062,800
1 سال
.reisen
588,100
1 سال
588,100
1 سال
588,100
1 سال
.rentals
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.repair
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.republican
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.reviews
705,900
1 سال
705,900
1 سال
705,900
1 سال
.rodeo
235,300
1 سال
235,300
1 سال
235,300
1 سال
.ru.com
1,411,900
1 سال
1,411,900
1 سال
1,411,900
1 سال
.ruhr
1,048,800
1 سال
1,048,800
1 سال
1,048,800
1 سال
.sa.com
1,411,900
1 سال
1,411,900
1 سال
1,411,900
1 سال
.sarl
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.sc
3,535,400
1 سال
3,535,400
1 سال
3,535,400
1 سال
.schule
588,100
1 سال
588,100
1 سال
588,100
1 سال
.science
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.se
549,500
1 سال
549,500
1 سال
549,500
1 سال
.se.com
1,176,100
1 سال
1,176,100
1 سال
1,176,100
1 سال
.se.net
1,176,100
1 سال
1,176,100
1 سال
1,176,100
1 سال
.security
87,184,000
1 سال
87,184,000
1 سال
87,184,000
1 سال
.sh
2,236,800
1 سال
2,236,800
1 سال
2,236,800
1 سال
.shiksha
469,100
1 سال
469,100
1 سال
469,100
1 سال
.soccer
588,100
1 سال
588,100
1 سال
588,100
1 سال
.solutions
588,100
1 سال
588,100
1 سال
588,100
1 سال
.srl
1,176,100
1 سال
1,176,100
1 سال
1,176,100
1 سال
.studio
705,900
1 سال
705,900
1 سال
705,900
1 سال
.supplies
588,100
1 سال
588,100
1 سال
588,100
1 سال
.supply
588,100
1 سال
588,100
1 سال
588,100
1 سال
.tattoo
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.tax
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
.theatre
21,872,600
1 سال
21,872,600
1 سال
21,872,600
1 سال
.tienda
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
.tires
3,062,800
1 سال
3,062,800
1 سال
3,062,800
1 سال
.today
588,100
1 سال
588,100
1 سال
588,100
1 سال
.uk
257,000
1 سال
257,000
1 سال
257,000
1 سال
.uk.com
1,176,100
1 سال
1,176,100
1 سال
1,176,100
1 سال
.uk.net
1,176,100
1 سال
1,176,100
1 سال
1,176,100
1 سال
.us.com
704,700
1 سال
704,700
1 سال
704,700
1 سال
.us.org
704,700
1 سال
704,700
1 سال
704,700
1 سال
.uy.com
1,529,600
1 سال
1,529,600
1 سال
1,529,600
1 سال
.vacations
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.vc
1,178,500
1 سال
1,178,500
1 سال
1,178,500
1 سال
.vet
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.viajes
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
.vin
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
.vip
470,200
1 سال
470,200
1 سال
470,200
1 سال
.voyage
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
.wales
563,300
1 سال
563,300
1 سال
563,300
1 سال
.wien
943,600
1 سال
943,600
1 سال
943,600
1 سال
.win
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.works
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.wtf
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.za.com
1,529,600
1 سال
1,529,600
1 سال
1,529,600
1 سال
.gmbh
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.store
1,859,600
1 سال
1,859,600
1 سال
1,859,600
1 سال
.salon
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
.ltd
470,200
1 سال
470,200
1 سال
470,200
1 سال
.stream
810,000
1 سال
810,000
1 سال
810,000
1 سال
.group
588,100
1 سال
588,100
1 سال
588,100
1 سال
.radio.am
563,300
1 سال
563,300
1 سال
563,300
1 سال
.ws
893,200
1 سال
893,200
1 سال
893,200
1 سال
.art
364,900
1 سال
364,900
1 سال
364,900
1 سال
.shop
973,000
1 سال
973,000
1 سال
973,000
1 سال
.games
486,300
1 سال
486,300
1 سال
486,300
1 سال
.dev
447,800
1 سال
447,800
1 سال
447,800
1 سال
.in
345,300
1 سال
300,100
1 سال
345,300
1 سال
.app
537,400
1 سال
537,400
1 سال
537,400
1 سال
.alaki
15,000
1 سال
15,000
1 سال
15,000
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

تمدید / انتقال دامنه به ما

جهت تمدید و یا انتقال دامنه آی آر به پرشین ریجستر اکیدا توصیه می کنیم از منوی دامنه ها گزینه تمدید تک مرحله ای را انتخاب نمایید*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده